هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند

انتخابات هیات مدیره انتخابات اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور برگزار گردید و اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.

انتخابات هیات مدیره انتخابات اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور برگزار گردید و اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند. 

اعضای هیات مدیره اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور برای یک دوره ی سه ساله انتخاب شدند. 

بنابر این گزارش؛ اعضای منتخب به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-حسین کیهانی، استان مازندران 

۲-رضا افتخار الدین، استان گلستان 

۳-حبیب الله سماوات، استان تهران  

۴-رحیم افسری، استان فارس 

۵-حسن مهدی، استان کرمان 

۶-محمد تقی موذنی، استان اصفهان 

اگنا انتخاب اعضای جدید هیات مدیره جدید را به ایشان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای ایشان در امور محوله خود را دارد.