درخواست وزیر جهاد از صمت؛ کلیه موارد مربوط به فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به جهاد منتقل گردد

وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به سرپرست وزارت صمت خواستار انتقال تفویض مسوولیت تنظیم بازار نهاده های کشاورزی و کلیه موارد مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز نهاده های دامی به وزارت کشاورزی جهاد شد.

وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به سرپرست وزارت صمت خواستار انتقال کلیه موارد مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز نهاده های دامی به وزارت جهاد شد.

کاظم خاوازی با ارسال نامه ای به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت خواستارتفویض مسوولیت تنظیم بازار نهاده های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شد.

در متن این نامه آمده است:

با عنایت به تصویب نامه هیات محترم وزیرانرد خصوص مسوولیت تنظیم بازار نهاده های کشاورزی متضمن دستور معاون اول محترم رییس جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و همچنین دانه های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه ۷۸ درصد کنجاله آن استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.