مرکز داوری و میانجیگری اتحادیه کارخانجات خوراک دام

مرکز داوری و میانجیگری اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، در اجرای مصوبات هیات به منظور حل و فصل اختلافات فنی، حقوقی و بازرگانی بین اعضا تأسیس گردید. این مرکز دارای استقلال مالی و اداری بوده و فارغ از هرگونه وابستگی به رفع اختلاف های بین اعضا و ارتباطات خارج صنفی آنها می پردازد. مرکز داوری در شهر تهران، در محل دفتر اتحادیه مستقر است و شعبه دیگری ندارد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری اتحادیه، برای نخستین بار مفهوم داوری صنفی در صنعت خوراک وارد ادبیات حقوقی تولیدکنندگان خوراک دام کشور وارد شده است.

 

 

داوری

شرط داوری مرکز داوری اتحادیه در قرارداد های منعقد شده

در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده نمایند:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

 

 

میانجیگری

به نظر ما در قراردادهای تجاری علت بروز اختلافات و دعاوی تجاری لزوما زیاده خواهی یا سوء نیت نیست.نکته اصلی در داوری و خصوصا میانجیگری همین است. با درک درست علت اختلاف، بهتر می توان به حل و فصل آن کمک کرد. میانجیگری مشروط به درج متن زیر در قراردادهای منعقد شده توسط مرکز داوری اتحادیه قابل رسیدگی و پیگیری می باشد

 

میانجیگری بدون شرط داوری:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از طریق میانجیگری توسط مرکز داوری اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور و مطابق قواعد میانجیگری آن مرکز حل و فصل خواهد شد. مدت میانجیگری از تاریخ شروع، دو ماه است و با تراضی قابل تمدید می‌باشد.

 

 

 میانجیگری همراه شرط داوری:

  کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن ابتدا از طریق میانجیگری مطابق قواعد میانجیگری مرکز داوری اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشورحل و فصل خواهد شد. مدت میانجیگری از تاریخ شروع، دو ماه است و با تراضی قابل تمدید می‌باشد.

  طرفین ضمن همین توافق  و به عنوان موافقتنامه مستقل از قرارداد اصلی، تراضی و توافق نمودند که اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد یا راجع به با آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای قرارداد  که ظرف مدت مقرر  از طریق میانجیگری حل و فصل نشود، نهایتاً به داوری توسط مرکز داوری اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشورارجاع و مطابق قواعد و آئین داوری همان مرکز حل و فصل می‌شود. رای داوری قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.